Haberler

Ticaret Bakanlığından:

TİCARET BAKANLIĞI DESTEK YÖNETİM SİSTEMİNE İLİŞKİN

UYGULAMA TEBLİĞİ (İHRACAT: 2019/7)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sisteminin kullanılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemini kullanacak yararlanıcıların sisteme tanımlanması, kullanıcı yetkilendirmesi ve sistemin işleyişine ilişkin işlemleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 444 üncü ve 450 nci maddeleri ile 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İhracat Rejimi Kararının 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

b) Bölge Müdürlükleri: Bakanlığın Taşra Teşkilatında yer alan Bölge Müdürlüklerini,

c) DYS: Mal ihracatına ve hizmet ihracatına yönelik devlet destekleri ile Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Vergi Resim Harç İstisnası, Belgesiz İhracat Kredilerine ilişkin bileşenlerden oluşan Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemini,

ç) Elektronik ortam: Bakanlık web sayfası/servisleri üzerinden ulaşılan ve Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sisteminde yer alan bileşenlere ilişkin ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılabildiği ortamı,

d) İBGS: İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğini,

e) Yararlanıcı: Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemini her bir bileşene ilişkin ilgili mevzuat uyarınca kullanacak olan yararlanıcıları,

f) Yetkilendirilmiş kullanıcı: Bakanlık Merkez Teşkilatı, Bölge Müdürlüğü veya İBGS tarafından yetkilendirilmiş ve DYS üzerinden yararlanıcılar adına işlemleri gerçekleştirecek gerçek kişiyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Yararlanıcıların sisteme tanımlanması

MADDE 5 – (1) DYS’yi kullanacak yararlanıcılar, sisteme tanımlanmak üzere başvurularını Bakanlık Merkez Teşkilatına veya Bakanlıkça belirlenen Bölge Müdürlükleri veya İBGS’lere yapar.

(2) DYS’ye tanımlanması uygun görülen yararlanıcılar sisteme tanımlanır. Bakanlık Merkez Teşkilatı veya Bakanlıkça belirlenen Bölge Müdürlükleri veya İBGS’ler tanımlamanın yapılmasını teminen gerekli bilgi ve belgeleri DYS’ye aktarır ve bu bilgi ve belgeleri saklar.

Yetkilendirilmiş kullanıcıların tanımlanması

MADDE 6 – (1) Yararlanıcılar, 5 inci maddeye istinaden DYS’ye tanımlanmalarını müteakip, kendileri adına DYS üzerinden işlemleri gerçekleştirecek gerçek kişilerin yetkilendirilmesine yönelik başvurularını Bakanlık Merkez Teşkilatına veya Bakanlıkça belirlenen Bölge Müdürlükleri veya İBGS’lere yapar.

(2) DYS üzerinde işlem yapacak yetkilendirilmiş kullanıcılar, yetkilendirilmelerini müteakip DYS’ye tanımlanır. Bakanlık Merkez Teşkilatı veya Bakanlıkça belirlenen Bölge Müdürlükleri veya İBGS’ler yetkilendirmenin ve tanımlamanın yapılmasını teminen gerekli bilgi ve belgeleri DYS’ye aktarır ve bu bilgi ve belgeleri saklar.

DYS’nin işleyişi ve uygulama

MADDE 7 – (1) Yetkilendirilmiş kullanıcılar, DYS üzerinden hizmete sunulan bileşenlere ilişkin işlemleri her bir bileşenin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde elektronik ortamda gerçekleştirir.

(2) DYS kapsamındaki ilgili bileşenin elektronik ortamda kullanılmaya başlanmasından önce dâhilde işleme izin belgesi, hariçte işleme izin belgesi, vergi resim harç istisnası belgesi almak ve mal ihracatına ve hizmet ihracatına yönelik devlet desteklerinden yararlanmak için müracaat eden yararlanıcıların başvurularında bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz. DYS kapsamındaki ilgili bileşenin elektronik ortamda kullanılmaya başlanacağı tarih Bakanlık web sayfasında ilan edilir.

(3) DYS kapsamındaki ilgili bileşenin elektronik ortamda kullanılmaya başlanması ile birlikte dâhilde işleme izin belgesi, hariçte işleme izin belgesi, vergi resim harç istisnası belgesi almaya ve mal ihracatına ve hizmet ihracatına yönelik devlet desteklerinden yararlanmaya yönelik başvurular, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, DYS üzerinden elektronik ortamda yapılır. Bu durumda DYS üzerinden yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(4) DYS’nin işleyişine ilişkin diğer hususlar Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek uygulama usul ve esasları ile belirlenir.

(5) Bu Tebliğde ve uygulama usul ve esaslarında yer almayan hususlarda mal ve hizmet ihracatına yönelik devlet destekleri ile dâhilde işleme izin belgesi, hariçte işleme izin belgesi, vergi resim harç istisnası belgesine ilişkin ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Sorumluluk

MADDE 8 – (1) Yararlanıcılar bu Tebliğ ve uygulama usul ve esasları çerçevesinde, yararlanıcı adına işlemleri gerçekleştirecek olan yetkilendirilmiş kullanıcıların işlemleri de dâhil olmak üzere elektronik ortama aktarılan tüm bilgi ve belgelerin doğruluğundan sorumludurlar.

(2) DYS’de yer alan yararlanıcılar, yetkilendirilmiş kullanıcılar ve DYS’yi kullanan diğer tüm kurum ve kuruluşlar DYS’nin güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak sisteme erişimde kullanacakları cihaz ve yazılımların güncel, zararlı yazılımlardan arındırılmış ve elektronik olarak güvenli olmasından sorumludurlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yetki

MADDE 9 – (1) Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) bu Tebliğ hükümlerine istinaden; uygulama usul ve esaslarını belirlemeye, izin ve talimat vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya, uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları idari yoldan çözümlemeye yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gümrükler Bilgilendirme Broşürü

Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Gümrükler Bilgilendirme Broşürü ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

https://ggm.ticaret.gov.tr

 

 

 

 

 

Değerli Müşterilerimiz,

Bilindiği üzere, 2019/1 ile 2013/9 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğlerin hükümleri gereği Tekstil-Hazır Giyim gibi ürünlere ithalat öncesi kayıt belgesi düzenlenebilmesi için yeminli mali müşavir onaylı ithalatçı bilgi formu ve ithalatçı onaylı üretici ithalatçı bilgi formlarının her sene yenilenmesi ve ibrazı gerekmektedir.

Bu itibarla, bahse konu formların ek de belirtilen formata uygun şekilde (cari yıl 2018 yılı verileri eklenerek ve YMM onaylı olarak) tarafımıza sunulmasını rica ederiz. Aksi taktirde, 31 Mayıs 2019 tarihi sonrası Kayıt Belgesi alınamayacaktır.

Not:

*İthalatçı Bilgi Formunda satılan mamul maliyeti satırında değer gösteren işletmeler üretici ithalatçı bilgi formunu da dolduracaklardır. ici ithalatçı bilgi formu için ithalatçının kaşe imzası yeterli olup ayrıca YMM onayı aranmayacaktır.

 

 

 

Gümrük Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) ile serbest dolaşıma giriş ve dahilde işleme rejimi kapsamında denizyolu konteyner taşımacılığı ile Türkiye Gümrük Bölgesine gelen yerli üretimde girdi olarak kullanılabilecek eşyanın ilgili rejime giriş işlemlerinin Türkiye Gümrük Bölgesine gelişinden önce başlanabilmesine yönelik düzenleme sağlanmıştır.

Bahse konu uygulama ile; gümrük beyannamesi verme sürecinin öne çekilmesi, gümrük idaresinden kaynaklı beklemelerin önüne geçilmesi, gümrük işlem süreçlerinin hızlandırılması, ihracatçılarımızın hammadde ve ara malı ithalatındaki dış ticaret süreçlerinden doğan zaman kayıplarının telafi edilmesi, doğabilecek ilave maliyetlerin (tahmil, ardiye, terminal, demuraj giderleri vb.) azaltılması ve bu sayede üretimin ve ihracatın desteklenmesi hedeflenmektedir.

Ek de yer alan Gümrük Tarife İstatistiki Pozisyonuna sahip ürünler için düzenlemeden yararlanabilmek için Ticaret Bakanlığı’na müracaat gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 


Not: Düzenleme kapsamındaki söz konusu eşyanın denizyolu konteyner taşımacılığı ile gelmesi ve aynı konteyner içerisinde Tebliğ kapsamından yararlanmayan bir eşya olmaması ve yine alıcısı farklı olan başka bir eşya da olmaması gerekmektedir. Diğer bir ifadeyle eşya parsiyel taşımacılık kapsamında olmamalıdır.

 

Not: Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü’ne sahip Firmalar uygulamadan direk yararlanabilecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATEZ Yazılım Teknolojileri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Güler: “Blokzincir Ticaret Platformu milli yazılımının 2019 son çeyreğinde uluslararası pazara hizmet ihracatı olarak açılması bekleniyor.”

BİLİŞİMİN YILDIZLARI

BlockchaIn teknolojisine ilgi hızla artıyor. Gerek devlet ve gerekse özel sektör tarafında kiminle konuşsanız, bir Blockchain projesinden bahsedildiğini duyma olasılığınız oldukça fazla. Yapılan bir araştırmaya göre bugün 706 milyon dolar olan Blockchain hizmet pazarının 2024 yılında 60 milyar dolar seviyesine çıkacağı öngörülüyor. Bu kısa bilgiden sonra tamamen yerli sermaye ile İstanbul’da kurulmuş şirketimiz tarafından yaratılan ve hâlâ geliştirilmeye devam edilen Blokzincir Ticaret Platformu (BTP) nedir ona değinelim.

BTP; Hyperledger Fabric altyapısı üzerinde çalışan, bulut platformu bağımsız, dileyen her şirket ve kurumun kullanımına açık, kolay entegre olunabilen, sistemlere herhangi bir güvenlik riski oluşturmayan, kâğıtsız ortamda ticareti mümkün kılmayı hedefleyen, izin verilen ölçüde şeffaf, taraflar arasındaki güven unsurunu blokzincir teknolojisi ile sağlayan yerli bir blokzincir platformudur.

“Neden BTP?” dediğimizde elde edilen artıları en yalın hâliyle: İhracat işlemlerinde hızlanma ve kolaylaştırma, İhracatçılarımız için çok önemli bir rejim olan “dâhilde işleme rejimi”nin kolaylaştırılması ve etkin takibi, Geçici ithal, yatırım teşvikli işlemler ile fuar vb. etkinlikler için kolaylaştırma ve etkin risk yönetimi,İhracatı ithalat kalemlerine bağlı olan ülkemizde ithalat işlemlerinde kolaylaştırma ve etkin risk yönetimi, Lojistik üs olma hedefindeki ülkemizi dış ticaret cazibe merkezi haline getirmek için transit, antrepo, serbest bölge işlemlerinin kolaylaştırılması ve risk yönetimlerinin yapılabilmesindeki kolaylık, YYS statüsü bulunan şirketlerimizin ticari mevzuata uyum risklerinin azaltılması ve takibi,Kalem bazında eşya takibi ile IoT ve RFID teknolojileri desteği ile son kullanıcıya kesin bilgi transferi imkânı şeklinde sıralayabiliriz.

BTP’nin getirdiği yenilikler ve çözümler:

Tek gerçek veri,

Kâğıtsız tam dijital dış ticaret,

Tam şeffaflık ve izlenebilirlik,

Akıllı sözleşmeler ile ticari mevzuata uyum,İşletmeler ve devlet için etkin risk yönetimi,Maliyet ve işlem sürelerinde azalma.

Son yıllarda tedarik zincirindeki hızlı değişim; uluslararası ticaret yapan şirketlere aldıkları lojistik hizmetlerinde optimizasyon,entegre stok yönetimi, tedarik planlaması ve güvenilir lojistik hizmeti alma ihtiyacı gibi sorunlar şeklinde yansıyor.Tüm bunlar olup biterken sınır ötesi mal hareketindeki artış, devletlerin de ithalat ve ihracat kontrollerini uygulamaları noktasında zorluklar oluşturmakta. Fatura sahteciliği,yanlış menşe beyanı, gümrük birlikleri ve serbest ticaret anlaşmalarından kaynaklanan kompleks yapı ile ticarette kullanılan diğer belgelerin orijinalliklerinin tespiti gibi konular başlıca zorluklar olarak ön plana çıkıyor. Eşyaların sınır ötesi hareketleri; çevre ile ilgili endişeler, insan, hayvan ve bitki sağlığının korunması, fikri mülkiyet hakları, küresel terörizm ve organize suçlar ile mücadele gibi konuların da dikkate alınmasını gerektiriyor. Diğer yandan gümrük idareleri, giderek karmaşıklaşan ticaret politikası önlemlerini (kendi iç pazarlarını mukayeseli üstünlük sahibi ülkelerden koruyabilmek amacı ile) uygulamak durumunda kalmakta. Bu uygulamaların gerçekleştirilebilmesi noktasında oluşan zorluklar ise devletlerin vergi kaybına uğramasına veya elde ettikleri vergi gelirinden fazla kontrol harcaması yapmalarına neden oluyor. Tüm bu gelişmelerden dolayı hem uluslararası ticaret yapan şirketler hem de devlet, ticaretin akışında kullanılan tek ve doğru olduğu bilinen bilgiyi, tanımlanan izinler doğrultusunda şeffaf, güvenli, değiştirilemez ve tedarik zincirine baştan sona izlenebilirlik sağlayarak sunabilen bir teknolojiye ve bu teknoloji üzerinde konsensüs içerisinde çalışabilen bir platforma ihtiyaç duymaktadır.

ATEZ Yazılım Teknolojileri A.Ş. tarafından İngiltere’de kurulu Chain & Chain Tech. Ltd. aracılığı ile gerçekleştirilen teknoloji transferi sonrası son rötuşları yapılan Blockchain Ticaret Platformu, Schneider Elektrik, DB Schenker Arkas, Vakıfbank ve Güler Dinamik Gümrük Müşavirliği konsensüsüne dayalı olarak başlatılan bir proje. Projenin öncelikli hedefi, Blockchain ağı üzerinden ilk pilot eşya transferini, yayına alınan bu yazımız sırasında gerçekleştiriyor olmak. Bu hedefinden sonra platform,Ümit Bisiklet’in üretmiş olduğu Türk menşeli bisikletlerin, yine bir bisiklet ülkesi olan Hollanda’ya ihracatını gerçekleştirmek için çalışmalara başlayacaktır. Sonrasında tüm ihracatçı ve ithalatçılara, lojistik servis sağlayıcılarına,antrepo işletmecilerine, gümrük müşavirlerine, bankalara ve sigorta şirketlerine açık ve tamamen bağımsız olarak kullanımına sunmayı planlamaktadır.Blokzincir Ticaret Platformunun ilk know-how transferi sonrası tamamen ülkemizde geliştirildiğini ve platformun milli bir platform olarak ülkemiz için son derece önemli olan karayolu kurgusunda dünyadaki tek örneği olduğunu da belirtmek gerekiyor. Blokzincir Ticaret Platformu milli yazılımının 2019 son çeyreğinde uluslararası pazara hizmet ihracatı olarak açılmasıbekleniyor.

Kenan Güler, Gümrük Müşaviri

 

 

 

 

 

 

Sayın Yetkili/İlgili;

 

Bilindiği üzere, 2010/1 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında bahse konu tebliğin ekinde belirtilen gümrük tarife istatistik pozisyonu altında sınıflandırılan eşyanın serbest dolaşıma girişi ülke ayrımı gözetilmeksizin ileriye yönelik kayda alınmak suretiyle izlenmektedir.

 

Bu kapsamda ilgili tebliğin 4. maddesi “ Kayıt belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için "Kayıt Belgesi Başvuru Formu"nun tam ve usulüne uygun bir şekilde doldurulması ve bu formun ekindeki belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde Kayıt merkezlerinden birine iletilmesi gerekmektedir. Gerekli görülmesi halinde ek bilgi ve belge talep edilebilir.’’ hükmünü amirdir.

 

Bu bağlamda, 31 Ocak 2019 tarihinden itibaren 42.02 ve 42.03 tarife pozisyonları ile 61., 62., 63., 64. (64.06 hariç) fasıllar altında sınıflandırılan eşyadan([1]) Ek 1’de belirtilen menşeli olanlarına yönelik yapılacak kayıt belgesi başvurularında ithalatçı firmaların üretim, ihracat, ithalat ve istihdam verisi gibi kriterleri dikkate alarak yapılacak olan risk bazlı değerlendirme sonucunda gerekli kriterleri karşılamayan firmalardan([2]) ekte yer alan bilgi ve belgeler talep edilecektir. Söz konusu bilgi ve belgelerin İTKİB Genel Sekreterliği’ne sunulması gerekmektedir.

 

Bununla birlikte, menşe ülke ve firma bazında gerçekleşen ithalat izlenecek olup; gerekli görülmesi halinde diğer ülkelerden veya firmalardan da ek bilgi ve belge talep edilebilecektir.

 

 Bilgilerinize rica olunur.       

 

 

 

 EK: 1 - EK BİLGİ VE BELGE TALEP EDİLECEK MENŞE ÜLKELER

 

 

  1. ÇİN HALK CUMHURİYETİ

  2. BANGLADEŞ

  3. VİETNAM

  4. ENDONEZYA

  5. HİNDİSTAN

  6. KAMBOÇYA

  7. PAKİSTAN

  8. SRİ LANKA

  9. BURMA (MYANMAR)

  10. TAYLAND

 [1] 61. ve 62. Fasılda yer alan eşyalardan kaşmir keçisi kılı veya ipek içeriği %50 ve üzerinde olanların ithalatında menşe ülkedeki üretici firmadan içeriği tevsik edici belgelerin alınmış olması ve bununla uyumlu faturanın bulunması kaydıyla yukarıda bahsi geçen belgeler aranmayacaktır.

 

[2]http://ithalat.ebirlik.org adresli ofisten ithalat kayda alma uygulaması firma durumu sekmesinden sorgulama tarihi itibarıyla kriterlerin karşılanıp karşılanmadığı öğrenilebilir.

Bakanlığımızca, başta yıllık faaliyet raporunun hazırlanması olmak üzere, yerinde izleme faaliyeti için ibraz edilmesi gerekli belgelerin süresi içerisinde hazırlanmasında mevzuat değişikliğinin yeni olması nedeniyle zorluklarla karşılaşılması ve yıl sonunda gerçekleştirilen bilanço ve muhasebe işlemleri nedeniyle firmaların genelinde iş yoğunluğu yaşanması nedeniyle sertifika sahiplerine belirli bir süre uyum sürecinin tanınmasına karar verilmiştir.

Bu itibarla, sertifika sahiplerince gerekli hazırlıkların eksiksiz olarak yapılmasını teminen, Bölge Müdürlüklerine dağıtımlı 5 Ekim 2018 tarihli ve 37754054 sayılı yazımız uyarınca,
a) Üç yıldan fazla süredir sertifika sahibi olan firmalar için izleme faaliyeti için gerekli tüm belgelerin ibraz tarihi iki ay süreyle ertelenmiş olup, söz konusu tarih 25 Şubat 2019 olarak uygulanacaktır.
b) Üç yıldan az süredir sertifika sahibi olan firmalardan yıllık faaliyet raporlarını yıl  sonuna kadar hazırlamaları gerekenlere ise talep etmeleri halinde, bu işlem için Bölge Müdürlüklerince ilave iki ay süre tanınacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Kaynak: https://risk.ticaret.gov.tr/

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü - Yetkilendirilmiş Yükümlülerce izleme için ibrazı gereken belgeler ve faaliyet raporları için ilave süre uygulaması başladı.

 

 

 

18.05.2018 tarihinde aşağıdaki şekilde paylaşmış olduğumuz Dahilde İşleme Rejiminde ülke kısıtlamasına yönelik uygulama sonlandırılmış ve tüm Dahilde İşleme İzin Belgelerinden ilgili özel şart Kurum tarafından otomatik olarak kaldırılmıştır.

 

Düzenleme sonrasında ABD'den Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithalat gerçekleştirilebilecektir.  

 

Saygılarımızla,

 

 

 

***

 

18.05.2018 tarihli duyurumuz:

 

Ekonomi Bakanlığı'na ait DİR Otomasyon sistemi üzerinden aşağıda yer alan aşağıdaki güncel duyuru yayımlanmıştır. Duyuru sonrasında kullanımda olan Dahilde İşleme İzin Belge'lerine yine aşağıda yer alan özel şart eklenmiştir.

 

Bahse konu özel şart sonrasında; Rejim kapsamında ithalat sadece belirtilen Kıta/Ülkelerden gerçekleştirilebilir olacaktır.

 

Bilgilerinize sunarım.

 

--------------------

 

Duyuru

BAZI FASILLARDA YAPILACAK İTHALATLARA İLİŞKİN ÖZEL ŞART DUYURUSU: İthalat listesinde 08,10,24,29,39,40,44,47,52,70,71,72,73,75,76,81,84,85,87,93 nolu fasıllar bulunan Dahilde İşleme İzin Belgelerine bu fasıllar kapsamındaki ithalatın hangi ülkelerden gerçekleştirilebileceğine dair resen 138 nolu özel şart eklenmiştir. Belge ithalat listesinde bu fasıllar bulunan firmalarımızın belge özel şartlarını kontrol etmeleri ve bu ürünler kapsamında yapacakları ithalatlarda ilgili özel şart hükümlerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

 

Özel Şart - 138

08,10,24,29,39,40,44,47,52,70,71,72,73,75,76,81,84,85,87,93no lu fasıllarda yer alan ürünlerin ithalatı sadece Avrupa, Afrika, Asya, Orta ve Güney Amerika, Okyanusya, Kanada ve Meksika ülkelerinden gerçekleştirilebilir.

 

 04.08.2018 tarihli, 30525 sayılı resmi gazetede yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (No: 2018-32/48) ilişikte sunulmaktadır.

 Söz konusu Tebliğ ile,

 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Kararın 8 inci maddesindeki yer alan "MADDE 8 ? (1) İhracat bedellerinin tasarrufu serbesttir. Bakanlık ihtiyaç duyulması halinde ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin düzenleme yapmaya yetkilidir." hükmü çerçevesinde;

Türkiye'de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen

a) Akreditifli Ödeme,

b) Vesaik Mukabili Ödeme,

c) Mal Mukabili Ödeme,

d) Kabul Kredili Akreditifli Ödeme,

e) Kabul Kredili Vesaik Mukabili Ödeme,

f) Kabul Kredili Mal Mukabili Ödeme,

g) Peşin Ödeme.

Şekline göre yapılan ihracat işlemlerine ilişkin bedellerin, ithalatçının ödemesini müteakip doğrudan ve gecikmeksizin ihracata aracılık eden bankaya transfer edileceği veya getirileceği, bedellerin yurda getirilme süresinin fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günü geçemeyeceği, söz konusu bedellerin en az %80'inin bir bankaya satılması zorunlu olacağı,

 İhracat bedelinin yolcu beraberinde efektif olarak yurda getirilmesi halinde gümrük idarelerine beyan edileceği,

 Peşin döviz karşılığında ihracatın 24 ay içinde gerçekleştirileceği, Dâhilde İşleme İzin Belgesi ve Vergi, Resim ve Harç İstisna Belgesi kapsamında ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerle ilgili olarak sağlanan peşin dövizlerin kullanım süresi belge süresi (ek süreler dahil) kadar olacağı,

Aşağıdaki durumların "özelliği olan ihracat" kapsamında değerlendirilerek, 

(1) Yurt dışına müteahhit firmalarca yapılacak ihracatın bedelinin 365 gün içinde yurda getirilerek bir bankaya satılacağı,

(2) Konsinye yoluyla yapılacak ihracatta bedellerin kesin satışı müteakip; uluslararası fuar, sergi ve haftalara bedelli olarak satılmak üzere gönderilen malların bedellerinin ise gönderildikleri fuar, sergi veya haftanın bitimini müteakip 180 gün içinde yurda getirilerek bir bankaya satılacağı,

(3) İlgili mevzuat hükümlerine göre yurt dışına geçici ihracı yapılan malların verilen süre veya ek süre içinde yurda getirilmemesi veya bu süreler içerisinde satılması halinde satış bedelinin süre bitiminden veya kesin satış tarihinden itibaren 90 gün içinde yurda getirilerek bir bankaya satılacağı

(4) Yürürlükteki İhracat Rejimi ve Finansal Kiralama (leasing) Mevzuatı çerçevesinde kredili veya kiralama yoluyla yapılan ihracatta, ihracat bedelinin kredili satış veya kiralama sözleşmesinde belirlenen vade tarihlerini izleyen 90 gün içinde yurda getirilerek bankalara satılacağı,

a) İthalatçı veya ihracatçı firmanın infisahı, iflası, konkordato ilan etmesi veya faaliyetlerini daimi olarak tatil etmesi, firma hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmesi, şahıs firmalarında firma sahibinin ölümü,

b) Grev, lokavt ve avarya hali,

c) İhracatçı veya ithalatçı memleket resmi makamlarının karar ve işlemleri ya da muhabir bankaların muameleleri dolayısıyla hesapların kapatılmasının imkânsız hale gelmesi,

ç) Tabii afet, harp ve abluka hali,

d) Malların kaybı, hasara uğraması veya imha edilmesi,

e) İhtilaf nedeniyle dava açılması veya tahkime başvurulması durumlarının mücbir sebep halleri olarak değerlendirileceği,

(1) Her bir gümrük beyannamesi itibarıyla;

 a) 100.000 ABD doları veya eşitini aşmamak üzere, mücbir sebeplerin varlığı dikkate alınmaksızın beyanname veya formda yer alan bedelin %10'una kadar noksanlığı olan (sigorta bedellerinden kaynaklanan noksanlıklar dahil) ihracat hesapları doğrudan bankalarca ödeme şekline bakılmaksızın,

b) 200.000 ABD doları veya eşitini aşmamak üzere, bu Tebliğin 9 uncu maddesinde belirtilen mücbir sebep halleri göz önünde bulundurulmak suretiyle beyanname veya formda yer alan bedelin % 10'una kadar açık hesaplar ilgili Vergi Dairesi Başkanlığınca veya Vergi Dairesi Müdürlüğünce,terkin edilmek suretiyle kapatılacağı,

(2) Her bir gümrük beyannamesi itibarıyla, 200.000 ABD doları veya eşitini aşan noksanlığı olan açık hesaplara ilişkin terkin talepleri bu Tebliğin 9 uncu maddesinde belirtilen mücbir sebepler ile haklı durumlar göz önünde bulundurulmak suretiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından incelenip sonuçlandırılacağı,

Tebliğin uygulanmasına yönelik Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar Merkez Bankasınca ilan edileceği,Tebliğin

bugün (04.09.2018) itibariyle yürürlüğe gireceği ve 6 ay süreyle (04.03.2019) tarihine kadar yürürlükte kalacağı,

 Türkiye'de yerleşik kişilerce bu Tebliğin yürürlükte bulunduğu süre içinde fiili ihracı gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedel getirme süresinin bu Tebliğin yürürlükten kalktığı tarihten sonra sona ermesi halinde bu Tebliğ hükümleri uygulanmaya devam edileceği

Hüküm altına alınmıştır.

Saygılarımızla,

 

 

 

 

 

15.08.2018 tarihli, 30510 sayılı resmi gazetede yayımlanan Amerika Birleşik Devletleri Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 21)

 

Söz konusu karar ile, ABD menşeli bazı ürünlerde uygulanan EMY tutarlarındaki değişiklik aşağıdaki gibidir:

 

 

   

ESKİ

YENİ

 

Pozisyon No

Eşya Tanımı

Ek Mali Yükümlülük (%)

Ek Mali Yükümlülük (%)

ARTIŞ ORANI %

08.02

Diğer sert kabuklu meyvalar (taze veya kurutulmuş)(kabuğu çıkarılmış veya soyulmuş olsun olmasın)

10

20

100

10.06

Pirinç

25

50

100

2106.90

Diğerleri

10

20

100

22.08

Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler

70

140

100

24.01

Yaprak tütün ve tütün döküntüleri

30

60

100

27.01

Taşkömürü; taşkömüründen elde edilen briketler,topak ve benzeri katı yakıtlar

5

13,7

174

2704.00

Taşkömürü,linyit ve turbadan elde edilen kok ve semikok (aglomere edilmiş olsun olmasın); karni kömürü

5

10

100

2713.11

Kalsine edilmemiş

4

4

0

33.04

Güzellik veya makyaj müstahzarları ve cilt bakımı için müstahzarlar (ilaçlar hariç) (güneş kremleri veya güneşlenme müstahzarları dahil); manikür ve pedikür müstahzarları

30

60

100

3904.10

Poli(vinil klorür) (diğer herhangi bir maddeyle karıştırılmamış) (PVC)

25

50

100

3908.10

Poliamid -6,  -11,  -12,  -6,6,  -6,9,  -6,10 veya  -6,12

5

10

100

39.26

Plastikten diğer eşya ve 39.01 ila 39.14 pozisyonlarında belirtilen diğer maddelerden eşya

30

60

100

44.01

Yakmaya mahsus ağaçlar (kütük, odun, çalı-çırpı demetleri halinde veya benzeri şekillerde) ; ince dilimler veya yongalar halinde ağaç; testere talaşı ve odun döküntü ve artıkları (kütük, briket, topak veya benzeri şekillerde aglomere edilmiş olsun olmasın)

5

10

100

48.02

Sıvanmamış kağıt ve karton (yazma, basma ve diğer grafik işlerinde kullanılan türden) ve her boyutta perfore edilmemiş delikli kart ve delikli şerit kağıt (rulo veya dikdörtgen (kare dahil) tabaka halinde) (48.01 ve 48.03 pozisyonundaki kağıt hariç); el yapısı kağıt ve karton

10

20

100

48.04

Birincil elyaf (kraft) kağıt ve kartonları (kuşe edilmemiş, sıvanmamış, rulo veya tabakalar halinde) (48.02 ve 48.03 pozisyonundakiler hariç)

10

20

100

48.11

Kağıt, karton, selüloz vatka ve selüloz liften tabakalar (sıvanmış, emdirilmiş, kaplanmış, yüzeyleri boyanmış, yüzeyleri dekore edilmiş veya baskı yapılmış) (her boyutta rulo veya dikdörtgen (kare dahil) tabaka halinde) (48.03, 48.09, 48.10  pozisyonundakiler hariç)

25

50

100

5502.10

Suni filament demetleri

30

60

100

7308.90

Diğerleri

30

60

100

8413.70

Diğer santrifüj pompalar

10

20

100

8479.89

Diğerleri

10

20

100

87.03

Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil):  

60

120

100

9022.19

Diğer amaçlarla kullanılanlar

5

10

100

 

Değişiklikler bugün (15.08.2018) itibariyle yürürlüğe girmiş olup, kararın yayımı tarihinden önce (14.08.2018) Türkiye'ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış eşyanın, kararın yayımı tarihinden itibaren en geç 45 gün içinde (29.09.2018) ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescili veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmesi durumunda, değişiklikten önceki kararda belirtilen oranlar uygulanacaktır.

 

 

 

Saygılarımızla,

 

KAYNAK:

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/08/20180815.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/08/20180815.htm