18 Ekim Pazartesi
sizi_taniyalim
Universal
ayrıcalığıyla yasal haklarınızı kullanmanızı sağlamak için sizi tanıyalım.

Sirküler Üyelik

Üniversal Danışmanlık sirküler postası ile mevzuat değişiklikleri ve işiniz ile ilgili önemli haberlerden anında haberdar oluyorsunuz.


İsim:

Eposta:

Dahilde İşleme Rejimi hakkında Genelge

Dahilde İşleme Rejimi hakkında Genelge,

Dahilde İşleme Rejimi uygulamaları ile ilgili Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 2009/42 , 2009/50 ve 2009/51 sayılı Genelge'leri yayımlandı. 

 

 

  Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 2009/42 sayılı Genelgesi ile ;

 • DİİB kapsamında mahrece iadesi işlemlerin tekemmül ettirilmesi esnasında 3151 (şartlı muafiyet sistemi) ve 3141 (geri ödeme sistemi) rejim kodlarından uygun olanın seçilerek işlemin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
 • DİİB/Dİİ kapsamında ithal edilen eşyadan elde edilen ikincil işlem görmüş ürünün, Belge/İzin ihracat taahhüdünün kapatılma süresi içerisinde serbest dolaşıma giriş rejimi hükümlerine göre ithal edilmek istenmesi halinde 4051 rejim kodu kullanılarak işlemin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
 • DİR Otomasyon Sistemi kapsamında her yıl önceki yıllara ait DİİB'ler kullanılarak yapılan ithalat ihracat işlemleri için mevcut yıla ait Türk Gümrük Tarife Cetveli'nde değişmiş olan G.T.İ.P. yerine eski G.T.İ.P. yer alsa dahi tescil işlemi gerçekleştirilebilecektir.

 

  Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 2009/50 sayılı Genelgesi ile ;

  (Dahilde İşleme İzni kapsamında)

 

 • Dİİ kapsamında ihracı öngörülen işlem görmüş ürüne ait ihracat beyannamesinin tescilinden önce gerekli bilgi ve belgeler ibraz edilmek suretiyle revize talebinde bulunulması halinde, 4458 Sayılı Gümrük Kanunu'nun 241/1 maddesi uyarınca ceza tatbik edilmeden, ihracat beyannamesi tescil edildikten sonra revize talebinde bulunulması halinde ise ceza tatbik edilmek suretiyle uygun bulunan talepler karşılanacaktır.
 • Dİİ kapsamında aşağıda belirtilen işlemlerin gerçekleştirilmesi esnasında firmanın kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odası'ndan ilgili üretimin gerçekleştirilebileceğine dair dökümanın (K.Raporu) ibrazı gerekmektedir. 

     - "Bedelsiz olarak ithal edilen eşyanın işleme faaliyetine tabi tutulması" çerçevesinde ithali talep edilen halı

      ­- "Eşyanın yenilenmesi ve düzenli hale getirilmesi dahil olmak üzere tamir edilmesi veya boyanması"     işlemi çerçevesinde, otomotiv ve makine sektöründe üretici olmayan servisler tarafından gerçekleştirilecek tamir ve bakım işlemleri için yapılacak Dahilde İşleme İzni müracaatlarında

 • Dahilde İşleme İzni talebinde bulunan firmaların, indirimli teminat uygulamasından yararlanmak istemesi durumunda , İzni veren Gümrük İdaresince Dış Ticaret Müsteşarlığı'na talep yazılı olarak iletilerek indirimli teminat uygulamasından yararlanabileceği tutarın bildirilmesi istenir ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca ilgili firmanın Dahilde İşleme İzni kapsamında İndirimli Teminat Uygulamasından yararlandırılacağı ithalat tutarının hesaplanarak izni veren gümrük idaresine bildirilmesini müteakip, bu tutarla sınırlı kısmı İndirimli Teminat uygulamasından yararlandırılır. Ayrıca, ilgili gümrük idaresince Dahilde İşleme İzni kapsamında İndirimli Teminat Uygulamasından yararlandırılan tutar, firmanın performansına işlenmek üzere yine Dış Ticaret Müsteşarlığına Gümrük İdaresine bildirilir.
 • Dahilde İşleme İzni başvurusunda bulunan üretici firmanın aynı anda hem yan sanayici hem de aracı ihracatçı olması mümkün bulunmamaktadır.
 • Dahilde İşleme İzni kapsamında üretim faaliyeti esnasında ekonomik değeri olan bir yan ürün ortaya çıkması durumunda (DİİB kapsamında İkincil İşlem görmüş ürün uygulamasında olduğu gibi), söz konusu yan ürüne tekabül eden vergiler tahsil edilir.
 • Tekstil ve konfeksiyon ürünleri sektörü ile ilgili olarak, anılan Tebliğ'in 14/1-d maddesi kapsamında eşyanın boyanması işlemi ve 14/1-f maddesi kapsamında eşyanın baskı işlemine tabi tutulması için %3 fire uygulanır, bu işlemler dışındaki işlemler için fire uygulanmaz.

 

 

     Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 2009/51 sayılı Genelgesi ile ;

 

 • Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ihracatın "özel fatura" üzerinden gerçekleştirilmesi durumunda ; fatura üzerinde ihracatı gerçekleştirilen işlem görmüş eşya miktarının, ilgili DİİB'de kayıtlı biriminde (adet, çift, kg,vb.) yazılması zorunludur.
 • DİİB Kapsamında Yapılan İthalatlarda İhtisas Gümrük Uygulamaları Belirli ürünlerin serbest dolaşıma giriş işlemlerinin Gümrük Müsteşarlığınca tespit edilmiş ihtisas gümrük idarelerinden gerçekleştirilmesi öngörülmüş ise, bu ürünlerin DİİB kapsamında ithalinde de ithalat işlemleri belirlenen bu gümrük idarelerinden yapılması gerekmektedir.
 • DİİB kapsamında akaryakıt temin etmek isteyen firmaların temin edecekleri akaryakıt ve madeni yağları DİİB'e işletmeleri gerekmekte olup , bahse konu işlemlerde EPDK'dan yazı alınması ve DİİB sahiplerinin akaryakıtı doğrudan ithal etmeleri yerine EPDK mevzuatına uygun olarak lisanslı kişilerden temin etmeleri faydalı görülmektedir.
 • Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapsamındaki Eşyanın Mahrecine İadesi veya Geri Gelmesi halinde Gümrük İdaresince bu durumun taahhüt hesabının kapatılması esnasında değerlendirilmesi amacı ile ilgili İhracatçı Birliklerine bildirilmesi gerekmektedir.