09 Ağustos Salı

Sirküler Üyelik

Üniversal Danışmanlık sirküler postası ile mevzuat değişiklikleri ve işiniz ile ilgili önemli haberlerden anında haberdar oluyorsunuz.


İsim:

Eposta:

Türk Standartları Enstitüsü Tarafından Uygunluk Değerlendirmesi Yapılan Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği

31 Aralık 2008 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27097 (4. Mükerrer)

TEBLİĞ

             Dış Ticaret Müsteşarlığından:

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TARAFINDAN UYGUNLUK

DEĞERLENDİRMESİ YAPILAN ÜRÜNLERİN İTHALATINA

DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ

TEBLİĞ NO: (2009/1)

             Amaç

             MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı, (Ek-1) sayılı listede yer alan ürünlerin ithalatında insan sağlığı, can ve mal güvenliği, çevre ve tüketicinin korunması yönünden ilgili standartlara veya mevzuata uygunluğun denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ, Tebliğ eki (Ek-1) sayılı listede yer alan ve Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulacak ürünleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 - (1) Bu Tebliğ 13/10/2005 tarihli ve 25965 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı'nın 4 üncü maddesinin (b), (c) ve (j) bentleri ile 31/12/2003 tarih ve 25333 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği'nin 11 inci maddesine istinaden düzenlenmiştir.

             Uygunluk değerlendirmesi başvurusu

             MADDE 4 - (1) Bu Tebliğ eki (Ek-1) sayılı listede yer alan ürünlerin ithalatında uygunluk değerlendirmesi Türk Standartları Enstitüsü tarafından yapılır.

             (2) Ekli listede (Ek-1) yer alan ürünler için ithalatçı veya temsilcisi, uygunluk değerlendirmesi yapılmasını teminen, ekli Başvuru Formunu (Ek-2) doldurarak Türk Standartları Enstitüsü'nün en yakın mahalli temsilciliğine başvurur.

             (3) Uygunluk değerlendirmesi; listede belirtilen standarda göre veya ithalatçının talebi halinde, Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (ISO), Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN), Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC), Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi (CENELEC) veya Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü (ETSI)'nin ürünle ilgili standartlarına göre yapılır.

             (4) Başvuru formunda değerlendirmeye esas alınacak standart belirtilir.

             (5) Ürünün ilgili standart kapsamında olmadığının tespit edilmesi haline, kapsam dışı yazısı düzenlenir ve bir örneği ilgili gümrük idaresine iletilir. Keyfiyet ithalatçı veya temsilcisine bildirilir.

             Uygunluk değerlendirmesi ve uygunluk belgesi

             MADDE 5 - (1) Uygunluk değerlendirmesi, ilgili standartta belirtilen testlerden herhangi biri olumsuz çıkana kadar sürdürülerek tamamlanır.

             (2) Ürünün ilgili standarda uygun olması halinde Uygunluk Belgesi düzenlenir. Düzenlenen Uygunluk Belgesi gümrük idaresine iletilir ve bir nüshası ithalatçıya veya temsilcisine verilir.

             (3) Olumsuz çıkan testten sonraki testler yapılmaz ve gerekçeli Uygunsuzluk Yazısı düzenlenir. Uygunsuzluk Yazısı gümrük idaresine iletilir ve keyfiyet ithalatçıya veya temsilcisine bildirilir.

             (4) İthalatçının talep etmesi halinde, uygunluk değerlendirmesi olumsuz çıkan ürün Başvuru Formunda (Ek-2) belirtilen diğer standart ve/veya standartlara göre yeniden değerlendirmeye tabi tutulabilir.

             Akredite kuruluşlardan alınan raporların ibrazı

             MADDE 6 - (1) Aşağıdaki durumlarda, uygunluk değerlendirmesine esas teşkil eden standartlardaki testlerin tamamı veya bir kısmı için uluslararası izlenebilirliği olan akredite kuruluşlardan alınmış raporların Türk Standartları Enstitüsü'ne ibrazı yeterlidir:

             a) Uygunluk değerlendirmesine esas alınan testlerin yurt içinde yapılamaması,

             b) Muayene ve testlerin ürünün hammaddesi üzerinden yapılmasının gerekmesi,

             c) Muayene ve testlerin üretim aşamasında yapılmasının gerekmesi,

             d) Uzun süren performans ve ömür testleri gerekmesi,

             e) Gümrüklerde numune alımı, test numunesi hazırlanması, numunenin sevki veya bazı ürünlerde testlerin montajdan sonra yapılması gibi teknik problemlerle karşılaşılması.

             (2) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen durumlarda, ibraz edilen rapordaki test sonucunun ilgili standardı karşılaması halinde Türk Standartları Enstitüsü tarafından Uygunluk Belgesi, aksi takdirde uygunsuzluk yazısı düzenlenir.

             Teknik problem

             MADDE 7 - (1) Gümrüklerde numune alınması, test numunesi hazırlanması, numunenin sevki veya bazı ürünlerde testlerin montajdan sonra yapılması gibi teknik problemler karşısında, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (e) bendinin uygulanamaması halinde, Türk Standartları Enstitüsü tarafından verilecek rapora istinaden, raporda belirtilen süre içinde testin yapılması kaydıyla, ithalatçıdan ekli taahhütname (Ek-3) alınarak, mümkün olan testler bilahare yapılmak üzere, ithalatçıya İthal Malı Belgesi verilir ve bu belgenin münhasıran teknik zorunluluklar nedeniyle düzenlendiği belgede belirtilir.

             (2) Türk Standartları Enstitüsü'nün bilahare yapacağı uygunluk değerlendirmesinin olumlu çıkması halinde Uygunluk Belgesi verilir; olumsuz çıkması halinde ise keyfiyet, olumsuz test raporunun onaylı bir örneğiyle birlikte, ithalatçıya veya temsilcisine taahhütlü yazıyla bildirilir. Ayrıca, olumsuz test raporu, taahhütnamenin aslı, başvuru formu ve firmadan alınmış diğer belgeler Dış Ticaret Müsteşarlığı'na (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) gönderilir.

             Müteakip ithalatta değerlendirme

             MADDE 8 - (1) (Ek-1) sayılı listede yer alan ve 5 inci maddede belirtilen testlerden olumlu sonuç alan ürünler; G.T.İ.P.'i, tipi, türü, sınıfı, menşei, markası, ithalatçısı ve üreticisinin aynı olduğu müteakip ithalatlarda tekrar teste tabi tutulmaz, evrak üzerinden kontrol edilir.

             (2) İthalatçının sunduğu belgelerin gerçeğe aykırılığının veya başvuruda sunulan bilgi ve belgelerin tutarsızlığının Türk Standartları Enstitüsü tarafından tespiti halinde, birinci fıkra hükmü uygulanmaz ve ürün teste tabi tutulur.

             (3) İthalatçının test edilen partiden sonraki ithalatlarında, ürünlerin test edilen ürünlerle aynı olup olmadığı ve ilgili mevzuata uygunluğu yıl içinde değerlendirmeye tabi tutulabilir. Bu değerlendirmeden olumsuz sonuç alan ürünlerin ithalatçılarının müteakip ithalatlarında aynı G.T.İ.P.'li ürünler kontrole tabi tutulur. Bu kapsamda yapılan uygunluk değerlendirmesinden olumlu sonuç alındıktan sonra tekrar normal uygulamaya geçilir.

             Parti teşkil etmeyen eşya

             MADDE 9 - (1) Ekli listede (Ek-1) yer alan ve parti teşkil etmeyen ürünlerde, Türk Standartları Enstitüsü tarafından evrak üzerinden veya mümkün olan muayene ve testler yapılarak ürünün can ve mal güvenliği, sağlık, çevre ve tüketicinin korunması açısından ülkeye girmesinde sakınca olup olmadığı değerlendirilir ve yazılı olarak ilgili gümrük idaresine bildirilir.

             Muafiyetler

             MADDE 10 - (1) Bu Tebliğ şahsi eşya ve numunelere uygulanmaz.

             a) Şahsi eşya; kullanım alanı ve miktarı dikkate alındığında ticari amaçla ithal edilmediği anlaşılan ve mesleki veya ticari bir faaliyetle ilgili olmamak şartıyla ev ve özel yaşamla ilgili bir ihtiyacı karşılamaya yönelik ürünü ifade eder.

             b) Numune; belli bir tür ve nitelikteki eşyayı temsil eden ve sunuş şekli ve miktarı itibariyle o eşya için sipariş vermekten başka bir amaçla kullanılması mümkün olmayan madde, eşya veya örneği ifade eder.

             (2) Ekli listede (Ek-1) olup gümrük idaresince geri gelen eşya kapsamında olduğu tespit edilen ürünlerin ithaline, Türk Standartları Enstitüsü tarafından numuneleri alınmak suretiyle, ilgili gümrük idaresince doğrudan izin verilir. Bu ürünler için, Türk Standartları Enstitüsü tarafından evrak üzerinden veya mümkün olan muayene ve testler yapılarak ürünlerin ilgili mevzuata veya standartlara uygun olup olmadığını gösteren bir rapor düzenlenir ve Türk Standartları Enstitüsü tarafından Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na (Sanayi Genel Müdürlüğü) iletilir.

             (3) Ekli listede (Ek-1) yer alan ve yatırım teşvik mevzuatı kapsamında gerçekleştirilen makine ve teçhizat ithalatında, 16/03/1954 tarih ve 8659 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6326 sayılı Petrol Kanunu kapsamında gümrük ve diğer vergi ve resimlerden muaf olarak ithal edilen ürünlerin ithalatında, Milli Savunma Bakanlığınca yapılan ithalat ile Savunma Sanayii Müsteşarlığınca AQAP Belgeli kurum ve kuruluşlar adına yapılan ithalatta bu Tebliğin hükümleri uygulanmaz.

             (4) AQAP, GMP belgesi veya otomotiv üretimine münhasır "İmalat Yeterlilik Belgesi" veya "Tip Onayı Belgesi" sahibi sanayicilerin, kendi ihtiyaçları için ekli listede (Ek-1) yer alan ürünlerden yapacakları ithalatta, bu belgelerin ilgili gümrük idaresine sunulması halinde Türk Standartları Enstitüsü'nden alınan Uygunluk Belgesi aranmaz.

             Özel durumlar

             MADDE 11 - (1) TSE markalı ürünlerin üretiminde girdi olarak kullanılmak üzere ekli listedeki (Ek-1) ürünlerden yapılacak ithalatta TSE markası sahibi sanayicilere Türk Standartları Enstitüsü tarafından verilen, marka kullanım sözleşmesinin süresiyle sınırlı, en çok içinde bulunulan yılın sonuna kadar geçerli olmak üzere düzenlenecek ve uygunluk değerlendirmesinden muaf olarak ithal edilebilecek ürünleri ve gümrük tarife istatistik pozisyonlarını içerecek yazı ilgili gümrük idaresine iletilir.

             (2) Ekli listede (Ek-1) yer alan ve Avrupa Topluluğu mevzuatına göre belgelendirilerek Avrupa Topluluğunda serbest dolaşıma girmiş ürünlere eşlik eden belge ve/veya işaretlerin (e işareti vs.), Topluluk mevzuatına uygun olup olmadığının kontrolü amacıyla ithalattan önce ithalatçı veya temsilcisi tarafından Türk Standartları Enstitüsü'ne iletilmesi halinde, Uygunluk Belgesi yerine geçmek ve ilgili gümrük idaresine sunulmak üzere, en çok içinde bulunulan yılın sonuna kadar geçerli olan ve ürünlerin uygunluk değerlendirmesinden muaf olarak ithal edilebileceğini belirten bir yazı verilir. Ayrıca, gerekli görülmesi halinde ithalatçıdan veya temsilcisinden ürünün teknik dosyası istenebilir ve ürün kontrole tabi tutulabilir.

             (3) Ekli listede (Ek-1) yer alan ve 5/1/1997 tarihli ve 22868 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 30/9/1996 tarihli ve 96/8657 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ülkemizin taraf olduğu "Tekerlekli Araçların, Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçaların Müşterek Teknik Talimatlarının Kabulü ve Bu Talimatlar Temelinde Verilen Onayların Karşılıklı Tanınması Koşullarına Dair Anlaşma" çerçevesinde E İşareti almış olan ve ülkemizce uyum sağlanan mevzuat kapsamına giren ürünlerde, ürüne ilişkin tip onayı belgesi ve uygunluk raporunun ithalattan önce Türk Standartları Enstitüsü'ne iletilmesi halinde, Uygunluk Belgesi yerine geçmek ve ilgili gümrük idaresine sunulmak üzere, en çok içinde bulunulan yılın sonuna kadar geçerli olan ve söz konusu ürünlerin uygunluk değerlendirmesinden muaf olarak ithal edilebileceğini belirten bir yazı verilir.

             Gümrük idarelerince yapılacak işlemler

             MADDE 12 - (1) Gümrük idarelerince, (Ek-1) sayılı listede yer alan ürünlerin ithalatında Türk Standartları Enstitüsü tarafından düzenlenen Uygunluk Belgesi veya Kapsam Dışı yazısı aranır.

             (2) Gümrük idarelerince, bu Tebliğin 9 uncu ve 11 inci maddesi kapsamında Türk Standartları Enstitüsü tarafından Uygunluk yazısı düzenlenen ürünlerin ithaline izin verilir.

             (3) Gümrük idarelerince, bu Tebliğ'in 10 uncu maddesi kapsamındaki ürünlerin ithalatına doğrudan izin verilir

             (4) Gümrük idarelerince, bu Tebliğin 7 nci maddesi kapsamındaki ürünlerin ithalatında, Türk Standardları Enstitüsü tarafından düzenlenen İthal Malı Belgesi aranır.

             (5) Gümrük idarelerince, bu Tebliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasına veya 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasına göre uygunsuzluk yazısı düzenlenen ürünlerin ithalatına izin verilmez ve uygunsuzluk yazısı ürünün özet beyanına ve taşıma belgesine iliştirilir.

             Müeyyideler

             MADDE 13 - (1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunanlar hakkında, 11/7/2001 tarihli ve 24459 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, 31/3/2007 tarihli ve 26479 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 2005/9454 sayılı Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı'nın ilgili hükümleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

             Uygulamaya ilişkin önlemler

             MADDE 14 - (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlemleri almaya ve gerekli düzenlemeleri yapmaya, Dış Ticaret Müsteşarlığı (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

             (2) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda ilgili diğer mevzuat uygulanır.

             Yürürlükten kaldırılan mevzuat

             MADDE 15 - (1) 31/12/2007 tarihli ve 26743 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Dış Ticarette Standardizasyon (2008/1) sayılı Tebliğ, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.

             GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithali, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 45 gün süreyle 2008/1 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği hükümlerine tabidir. Ancak bu Tebliğin lehteki hükümleri söz konusu işlemlere uygulanır.

             Yürürlük

             MADDE 16 - (1) Bu Tebliğ 1/1/2009 tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 17 - (1) Bu Tebliğin hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.